Μαγνήσιο: Αποτελεσματικό κατά των ημικρανιών

Το μαγνήσιο είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την ημικρανία.

Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη, σε 81 ασθενείς που υπέφεραν από επαναλαμβανόμενες ημικρανίες δίνονταν καθημερινά είτε 600 mg μαγνησίου από το στόμα είτε εικονικό φάρμακο (placebo). Την ένατη εβδομάδα, η συχνότητα των προσβολών μειώθηκε στο 41,6% στην ομάδα μαγνησίου, ενώ στην ομάδα που λάμβανε εικονικό φάρμακο μειώθηκε μόνο 15,8%. Ο αριθμός των ημερών της κατανάλωσης μαγνησίου και φαρμάκου για τη συμπτωματική αντιμετώπιση ανά ασθενή μειώθηκε επίσης σημαντικά στην ομάδα μαγνησίου (1).

Μια μελέτη του 2008 έδειξε ότι μια δόση των 600 mg ημερησίως μαγνησίου έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική για την πρόληψη των προσβολών ημικρανίας χωρίς αύρα (2). Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία μελέτη για την προφυλακτική δράση του μαγνησίου που να επικεντρώνεται στους υποτύπους της ημικρανίας χωρίς αύρα. Σε αυτή την διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) μελέτη, οι ερευνητές προσπάθησαν  να αξιολογήσουν τα προφυλακτικά αποτελέσματα του στοματικού μαγνησίου σε ασθενείς με ημικρανία χωρίς αύρα. Τα προφυλακτικά αποτελέσματα των 600 mg/ημέρα της από του στόματος λήψης συμπληρωμάτων κιτρικού μαγνησίου αξιολογήθηκαν μέσω διάφορων κλινικών αξιολογήσεων πριν και μετά από μια περίοδο θεραπείας 3 μηνών. Τα αποτελέσματα των 30 ασθενών με ημικρανία χωρίς αύρα (20-55 ετών με 2-5 προσβολές ημικρανίας ανά μήνα) για την επεξεργασία του μαγνησίου συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα 10 ασθενών με παρόμοια χαρακτηριστικά που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με εικονικό φάρμακο (placebo). Η συχνότητα προσβολών ημικρανίας, η σοβαρότητα και πλάτος Ρ1 της εξέτασης δυναμικού οπτικού ερεθίσματος μειώθηκαν μετά από τη θεραπεία με μαγνήσιο σε σχέση με τις τιμές προ της θεραπείας. Σε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της θεραπείας μαγνησίου με τα αποτελέσματα του εικονικού φαρμάκου, οι αναλογίες της συχνότητας προσβολών από ημικρανία, της σοβαρότητας και το εύρους P1 πριν και μετά τη θεραπεία στην ομάδα θεραπείας με μαγνήσιο βρέθηκαν ότι είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες στην ομάδα θεραπείας με εικονικό φάρμακο. Η ροή αίματος φλοιού στο πίσω και πλάγιο μετωπιαίο και στο πίσω και πλάγιο κροταφικό αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη θεραπεία μαγνησίου σε σχέση με τα αποτελέσματα προ της θεραπείας, ενώ τέτοιες σημαντικές αλλαγές της ροής του αίματος του φλοιού δεν παρατηρήθηκαν με τη θεραπεία με το εικονικό φάρμακο. Αυτά τα αποτελέσματα έκαναν τους ερευνητές να σκεφτούν ότι το μαγνήσιο είναι ένας ωφέλιμος παράγοντας για την προφύλαξη από ημικρανία χωρίς αύρα και θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο με αγγειακούς όσο και με νευρογενείς μηχανισμούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Peikert A., et al., Prophylaxis of migraine with oral magnesium: Results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study, Cephalalgia, 16:257-63, 1996
  2. Koseoglu E., Talaslioglu A., Gonul A.S., Kula M.. The effects of magnesium prophylaxis in migraine without aura, Magnes Res, 21(2):101-108, 2008

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *